Bestyrelse/Referater/Vedtægter

Bestyrelsen og de enkelte medlemmers valgperiode.
Reference: Generalforsamlingen 04-02-2020.

Camilla Hyttel
camilla @sysselkoret.dk
4073 3876
Dirigent
Ikke på valg.

Gitte Palsnov
gittepalsnov
@gmail.com     

2574  7080
Korformand
På valg hvert år.

Åse Svendsen
aase.s@sysselkoret.dk
9897 1021 / 2446 4217
Kasserer,  fravær
På valg på lige årstal

Mogens Jensen
mogens.j@sysselkoret.dk
4045 7242 
Fravær
På valg lige år.

Anne Wraae
anne.w@sysselkoret.dk
6177 7490
Tilmeldingslister, referat
På valg ulige år

Torkild Holst
thorkild.h@sysselkoret.dk
2855 9348 /
Podier m.m.
På valg på ulige årstal

Lise Frey
lise.f@sysselkoret.dk
9896 2345 / 6165 9937
Suppleant
På valg hvert år.

Stina Holst
stina.h@sysselkoret.dk
2857 9669
Revisorsuppleant
På valg hvert år.

Mogens Ø. Larsen
mogens@sysselkoret.dk
2156 8630
Revisor
På valg hvert år.

Klik på den dato, hvorfra du ønsker at se referatet. Det åbner i et nyt vindue som en PDF fil. Herfra kan det læses, udskrives eller kopieres til din egen PC. Når du er færdig, lukker du blot vinduet med referatet, og du er tilbage på denne side.

30 Års JUBILÆUMSUDVALG  

Medlemmer:  Åse, Torkild, Lise og Elisabeth

VEDTÆGTER FOR SYSSELKORET

§ 1.  Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskab til rytmisk kormusik og varetage administrationen af Sysselkoret, som er et blandet voksenkor.
Koret synger rytmisk musik og arbejder lejlighedsvis med koreografi og showagtig optræden. Ved koreograferede numre træffer koreografen beslutning vedrørende opstilling og påklædning.
Koret optræder ved arrangementer godkendt af bestyrelsen og dirigenten.
Foreningen er hjemmehørende i Hjørring.

§ 2. Medlemmer
Medlemmer af foreningen er alle personer optaget i koret. Optagelsen i koret sker efter godkendelse af formand og dirigent.
Medlemmer udøver indflydelse på foreningens virke på generalforsamlingen, hvor hvert medlem har en stemme.
Medlemmer med orlov betaler kontingent på ordinære vilkår, og har ret til at afgive stemme på generalforsamlingen.
Udmeldelse af koret/foreningen skal ske 1.1. og 1.7. i et år.
Et medlem kan udelukkes af koret/foreningen såfremt det 3 gange i træk udebliver uden afbud. Beslutningen træffes af bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelse
Foreningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Formanden og de 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære general-forsamling.
Formandsposten er på valg hvert år.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. 2 bestyrelses-medlemmer er på valg hvert år. Første gang der foretages valg er de 2 kandidater, der får flest stemmer, valgt for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov.

§ 4. Generalforsamling
Foreningen afholder hvert år i februar ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 3. Herunder:
valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.     Derudover valg af 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes mundtligt og på sysselkorets hjemmeside med minimum 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med minimum 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

§ 5. Regnskaber
Kassereren varetager arbejdet med foreningens daglige økonomi. Regnskaberne revideres forud for den ordinære generalforsamling af foreningens revisor.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 6. Kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales halvårligt til kassereren. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer med et halv års restance.

§ 7. Vedtægtsændringer
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske med 2/3´s flertal på en ordinær generalforsamling eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 8. Foreningens opløsning.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle aktiver humanitære formål.

Vedtaget på generalforsamlingen, den 16. februar 1999.
Ændret på ordinær generalforsamling, den 27. februar 2001. (§4)
Ændret på ordinær generalforsamling, den 11. februar 2003. (§§ 1, 2 og 3)
Ændret på ordinær generalforsamling, den 12. februar 2008. (§§ 1, 2, 3, 4, 6 og 7).
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 3 marts 2020. (§ 4)